Program profilaktyczny debata

14 grudnia 2021 r. uczniowie klas VII wzięli udział w programie profilaktycznym „Debata”. Program ma charakter uprzedzający. 

Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.

Program jest oparty o trzy strategie profilaktyczne wg Hansena: korektę przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości oraz wiedzę o realnych konsekwencjach.

W „Debacie” wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Należą do nich:

  • tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenie zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
  • sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
  • przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
  • „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
  • proste scenki darmowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
  • zabawy dydaktyczne,
  • promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu),
  • praca grup nad „tym, co nas może chronić”,
  • osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta,
  • sesja odpowiedzi na ewentualne pytania.


Program został zrealizowany we współpracy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, a warsztaty dla uczniów przeprowadziła pani Anna Stolarczuk.