Świetlica

Nasza świetlica

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Godziny pracy:
Poniedziałek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Wtorek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Środa 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Czwartek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Piątek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00

Dokumenty do pobrania

Cele i zadania pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole i poza szkołą).
 • Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.
 • Dbałość o dobre imię i honor szkoły.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Założenia organizacyjne

1. Do świetlicy przyjmuje się:

 • głównie uczniów z klas I-III, których rodzice pracują oraz uczniów oczekujących na autobus szkolny,
 • opieką zostają objęci również uczniowie czekający na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – deklaracji zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6.30 – 8.00 oraz od 11.30 -16.00.

4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Wewnętrzny regulamin świetlicy

 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zaginione telefony komórkowe i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane wpisane są do deklaracji zapisu dziecka do świetlicy.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w deklaracji, jeśli osoba ta ma pisemne lub telefoniczne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 • Osoba wybierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do zgłoszenia nauczycielowi odbioru danego ucznia.
 • Za pisemną zgodą rodzica dziecko może być odbierane przez starsze rodzeństwo bądź samodzielne wracać do domu (w przypadku gdy mieszka niedaleko szkoły).
 • Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 • W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym wychowawcami klas, oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 • Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat danego ucznia uczęszczającego na świetlicę.
 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także na boisku szkolnym.
 • Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi.
 • Wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadamiać dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 • Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.

Prawa ucznia w świetlicy

Uczeń ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 • rozwijania samodzielności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z wyposażenia świetlicy (gry, zabawki, materiały plastyczne).

Obowiązki ucznia w świetlicy

 • wykonuje polecenia wychowawcy związane z zajęciami,
 • zachowuje się kulturalnie w stosunku do wychowawców, kolegów i pracowników szkoły,
 • nie stosuje przemocy i agresji słownej,
 •  szanuje sprzęt i zabawki znajdujące się w świetlicy,
 • każdorazowo zgłasza wychowawcy swoje wyjście ze świetlicy,
 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w świetlicy, na boisku szkolnym i placu zabaw,
 •  utrzymuje i dba o porządek wokół siebie,
 • natychmiast zgłasza wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie.