Świetlica

Nasza świetlica

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Godziny pracy:
Poniedziałek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Wtorek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Środa 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Czwartek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00
Piątek 6:30 do 8:00 11:30 do 16:00

Dokumenty do pobrania

Galeria świetlicy
Ptaki zimą
Zobacz
Zimowe zabawy
Zobacz
Zdrowe odżywianie
Zobacz
Galeria świetlicy

Cele i zadania pracy opiekuńczo - wychowawczej śweitlicy

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole i poza szkołą).
 • Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.
 • Dbałość o dobre imię i honor szkoły.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Zasady dotyczące funkcjonowania świetlicy w czasie pandemii w roku szkolnym 2021/2022

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, który nie miał styczności z osobą zakażoną oraz żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel – uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, po czym rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odbioru dziecka ze szkoły.
 3. Uczeń powinien przestrzegać zasad higieny (częste mycie rąk: przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
 4. Uczeń powinien posiadać własne przybory (nie powinien wymieniać się przyborami z innymi uczniami).
 5. W świetlicy udostępniony jest dla uczniów środek do dezynfekcji rąk.
 6. Sala świetlicowa jest nieustannie wietrzona.
 7. Po skończonych zajęciach powierzchnie i zabawki są dezynfekowane.
 8. Uczniowie mogą być odbierani ze świetlicy wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 9. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców oraz wchodzić do wyznaczonego obszaru w szkole -wiatrołap (wejście od strony boiska).
 10. Osoby odbierające dziecko powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Założenia organizacyjne

1. Do świetlicy przyjmuje się:

 • głównie dzieci z klas 0-III, w  szczególności  dzieci  rodziców  pracujących,  bądź  oczekujących na autobus szkolny,
 • świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
 • opieką zostają objęci również uczniowie czekający na zajęcia lekcyjne.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6.30 – 8.00 oraz od 11.30 -16.00.

4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Wewnętrzny regulamin świetlicy

 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zaginione telefony komórkowe, MP3, MP4 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane wpisane są do Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne lub telefoniczne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 • Osoba wybierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do zgłoszenia nauczycielowi odbioru danego ucznia.
 • Za pisemną zgodą rodzica dziecko może być odbierane przez starsze rodzeństwo bądź samodzielne wracać do domu (w przypadku gdy mieszka niedaleko szkoły).
 • Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 • Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o jego usunięcie przedstawiony zostaje na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę, od której nie ma odwołania.
 • W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 • Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat danego ucznia uczęszczającego na świetlicę.
 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także na boisku szkolnym.
 • Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi.
 • Wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadamiać dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 • Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dzieci.

Prawa ucznia w świetlicy

Uczeń ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 • rozwijania samodzielności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z wyposażenia świetlicy (gry, zabawki, materiały plastyczne).