Procedura bhp w czasie pandemii  COVID – 19 dla Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Armii Krajowej w Jastkowicach
od dnia 1 września 2021 r. do odwołania

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
  oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych, a on sam nie jest objęty kwarantanną.
 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, do stołówki, do świetlicy,
  po wyjściu z toalety. Dozowniki są regularnie napełniane. Obowiązek dezynfekcji rąk
  lub stosowania rękawiczek jednorazowych dotyczy wszystkich osób dorosłych wchodzących do szkoły. Uczniowie myją ręce po przyjściu do szkoły wodą z mydłem.
 3. Wszystkie osoby obowiązuje 1,5 m dystansu od innej osoby. W przestrzeni wspólnej szkoły stosuje się maseczki ochronne – każde dziecko ma być wyposażone w nie przez rodziców. 
 4. Osoby z zewnątrz wchodzą do placówki tylko w niezbędnych przypadkach i w wyznaczonych obszarach – stosują ochronę ust i nosa oraz dezynfekują ręce.
 5. Konieczne jest zapewnienie sposobu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, najlepiej z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 6. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
 7. Należy w miarę możliwości ograniczyć mieszanie się klas między sobą. Zajęcia
  dla uczniów planowane są w sposób, który w miarę możliwości szkoły pozwoli ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych.
 8. Dezynfekcja sprzętów, ławek, powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników), sprzętu sportowego jest obowiązkowa.
 9. Podczas przerw i po skończonych lekcjach oraz w dni wolne od zajęć obowiązkowe jest wietrzenie sal. W czasie lekcji, gdy uczniowie przebywają w klasach, a także
  w dni wolne od zajęć wietrzenie w miarę możliwości powierzchni wspólnych.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.
 11. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Należy unikać wyjść grupowych
  i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
  do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej obowiązują maseczki.
 15. Czas korzystania z biblioteki szkolnej uwzględnia konieczny okres 2 dni kwarantanny
  dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 16. Należy stosować monitoring codziennych prac porządkowych i częstotliwości wietrzenia sal i przestrzeni wspólnych.
 17. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, a także organizacja stołówek szkolnych i postępowanie w przypadku zachorowania dziecka bądź pracownika szkoły pozostają niezmienne w stosunku do wcześniej wprowadzonych procedur.
 18. Zasady utrzymywania czystości i dezynfekcji a także dotyczące stołówek szkolnych nie zmieniają się w stosunku do roku ubiegłego.
 19. W przypadku potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID 19 należy kontaktować się z powiatową stacją sanitarno–epidemiologiczną, właściwą dla obszaru,
  na którym znajduje się szkoła.

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 86

wczoraj 134

w ciągu tygodnia 352

w ciągu miesiąca 3101

w sumie 204186