Informacja - Oddział Przedszkolny

Informuję, że po rozpoznaniu potrzeb wśród rodziców dzieci i uzyskaniu zgody organu prowadzącego, oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jastkowicach zawiesza działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą na okres od 06 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. W czasie dalszego zawieszenia zajęć ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci w szkole będą prowadzone działania zmierzające do przygotowania odpowiednich procedur sanitarnych wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. O terminie wznowienia działalności oddziału poinformuje Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Dyrektor szkoły- Bogdan Dziuba

http://pysznica.pl/aktualnosci/przedszkole-i-oddzialy-przedszkolne-pozostaja-zamkniete/

 

Zarządzenie Nr 6/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach

z dnia 06.05.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im Armii w Jastkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jastkowicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jastkowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jastkowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Bogdan Dziuba

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 19

wczoraj 45

w ciągu tygodnia 64

w ciągu miesiąca 129

w sumie 158079